Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

В последните месеци се забелязва все по-засилен интерес към образците по Наредба №2 от 22 Януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В тази връзка ние вече добавихме част от тях в електронния си магазин. Самата наредба е обнародвана в Държавен вестник, брой 10 от 05.02.2013 г. и може да бъде изтеглена от сайта на Изпълнителна агенция по околна среда. В наредбата са регламентирани образците за водене на отчетни книги, както и тези за предоставяне на годишни отчети за всички дейности с отпадъци (включително и масово разпространените).

Печатница Оптимал принт предлага следните разработени образци, с които може да се снабдите в рамките на няколко работни дни /чрез натискане върху всеки линк ще бъдете пренасочени към конкретния продукт/:

Останалите образци са посочени по-долу, като за тях можем да изготвим образци след като се свържете с нас и ни изпратите запитване или заявка:

 • Приложение № 5 – Отчетна книга за търговците и брокерите на отпадъци
 • Приложение № 8 – Идентификационен документ
 • Приложение № 9 – Годишен отчет за образувани производствени или опасни отпадъци
 • Приложение № 10 – Годишен отчет за събиране и транспортиране на производствени и/или опасни отпадъци
 • Приложение № 11 – Годишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци
 • Приложение № 12 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на производствени и/или опасни отпадъци
 • Приложение № 13 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори
 • Приложение № 14 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Приложение № 15 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства
 • Приложение № 16 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на отработени масла
 • Приложение № 17 – Годишен отчет за събиране и транспортиране и/или за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали
 • Приложение № 18 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на производствени и/или опасни отпадъци
 • Приложение № 19а – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от стъклени опаковки
 • Приложение № 19б – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от хартиени и картонени опаковки
 • Приложение № 19в – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от метални опаковки
 • Приложение № 19г – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от пластмасови опаковки
 • Приложение № 19д – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от дървени опаковки
 • Приложение № 19е – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от композитни опаковки и/или опаковки от други опаковъчни материали
 • Приложение № 20 – Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки
 • Приложение № 21 – Годишен отчет за образувани утайки от ПСОВ
 • Приложение № 22 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
 • Приложение № 23 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
 • Приложение № 24 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отработени масла (ОМ)
 • Приложение № 25 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ)
 • Приложение № 26 – Годишен отчет за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
 • Приложение № 27 – Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита
 • Приложение № 28 – Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали
 • Приложение № 29 – Годишен отчет за вложените рециклирани строителни материали от оползотворени строителни отпадъци
 • Приложение № 30 – Годишен отчет за оползотворени строителни отпадъци в обратни насипи
 • Приложение № 31 – Годишен отчет за депониране на отпадъци
 • Приложение № 32 – Годишен отчет на регионалните сдружения за управление на отпадъци
 • Приложение № 33 – Годишен отчет за компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично разграждане (МБТ) на биоотпадъци
 • Приложение № 34 – Годишен отчет за търговец и/или брокер
 • Приложение № 35 – Годишен отчет за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци
 • Приложение № 36 – Годишна справка – декларация за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци
 • Приложение № 37 – Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства
 • Приложение № 38 – Форма за регистриране в публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване
 • Приложение № 39 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата и / или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
 • Приложение № 40 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата и / или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара гуми
 • Приложение № 41 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата и / или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички
 • Приложение № 42 – Форма за регистриране в публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец по §1 т.45 от ДР на ЗУО и/или брокер по §1 т.5 от ДР на ЗУО
 • Приложение № 43 – Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. тези с прекратено действие
 • Приложение № 44 – Информация за въведените в експлоатация депа и такива с прекратена дейност
 • Приложение № 45 – Информация за въведените в експлоатация инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци (с изключение на депа) и такива с прекратена дейност
 • Приложение № 46 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

Всички образци в DOC или XLS формат може да намерите на сайтовете на Министерство на околната среда и водите или Изпълнителна агенция по околна среда.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping cart Затвори